EX
FX
G
IPL G Convertible
M
Q
Q50
Q60
Q70
QX
 
Infiniti
 1990-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
Q Series Information
Q45 / G50 (1990-2006) 
Model Listing by Year
Q45 / G50 (1990-2006)
2006-Infiniti--Q45 Vehicle Information 2006 Infiniti Q45
Original Price: $56,400
Recall information
2005-Infiniti--Q45 Vehicle Information 2005 Infiniti Q45
Original Price: $55,900
Recall information
2002-Infiniti--Q45 Vehicle Information 2002 Infiniti Q45
Original Price: $55,000
Recall information
1999-Infiniti--Q45 Vehicle Information 1999 Infiniti Q45
Produced: 6,271
Original Price: $48,220 - $49,925
1990-Infiniti--Q45 Vehicle Information 1990 Infiniti Q45
Original Price: $40,000
Average Auction Sale: $5,950
Recall information