EX
FX
G
IPL G Convertible
M
Q
Q50
Q60
Q70
QX
 
Infiniti
 1990-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
QX Series Information
QX (2011-) 
QX (2004-2010) 
Model Listing by Year
QX
2017-Infiniti--QX80-Monograph-Concept Vehicle Information 2017 Infiniti QX80 Monograph Concept
2017-Infiniti--QX60 Vehicle Information 2017 Infiniti QX60
MSRP: $43,100-$44,900
2017-Infiniti--QX80 Vehicle Information 2017 Infiniti QX80
MSRP: $63,850-$89,450
2017-Infiniti--QX80-Signature-Edition Vehicle Information 2017 Infiniti QX80 Signature Edition
MSRP: $67,335-$70,435
2017-Infiniti--QX70-Limited Vehicle Information 2017 Infiniti QX70 Limited
2016-Infiniti--QX-Sport-Inspiration Vehicle Information 2016 Infiniti QX Sport Inspiration
2016-Infiniti--QX60 Vehicle Information 2016 Infiniti QX60
MSRP: $42,600-$53,450
Recall information
2016-Infiniti--QX80 Vehicle Information 2016 Infiniti QX80
MSRP: $63,250-$88,850
2015-Infiniti--QX30-Concept Vehicle Information 2015 Infiniti QX30 Concept
2015-Infiniti--QX70 Vehicle Information 2015 Infiniti QX70
MSRP: $45,850-$47,300
Recall information
2015-Infiniti--QX50 Vehicle Information 2015 Infiniti QX50
MSRP: $35,000-$38,600
NHTSA Driver's Crash Rating: 4 of 5
2015-Infiniti--QX80 Vehicle Information 2015 Infiniti QX80
MSRP: $63,250-$66,350
Recall information
2014-Infiniti--QX70 Vehicle Information 2014 Infiniti QX70
MSRP: $45,850-$47,300
Recall information
2014-Infiniti--QX60-Hybrid Vehicle Information 2014 Infiniti QX60 Hybrid
Recall information
2014-Infiniti--QX60 Vehicle Information 2014 Infiniti QX60
MSRP: $42,000-$46,400
Recall information
2014-Infiniti--QX50 Vehicle Information 2014 Infiniti QX50
MSRP: $34,750-$38,500
2014-Infiniti--QX80 Vehicle Information 2014 Infiniti QX80
Recall information
2013-Infiniti--QX Vehicle Information 2013 Infiniti QX
2012-Infiniti--QX56 Vehicle Information 2012 Infiniti QX56
MSRP: $58,700-$61,800
Recall information
2011-Infiniti--QX Vehicle Information 2011 Infiniti QX
MSRP: $56,700-$59,800
Recall information