122
140 Series
164
345
360
780
C30
C70
P 1800
P120
PV
PV4
PV544
PV60-1
PV653-9
S40
S60
S70
S80
Series 200
Sport
TR671-9
TR701-4
V40
V50
V60
V70
XC60
XC90
 
Volvo
 1926-1930 
 1931-1940 
 1941-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2010 
S80 Series Information
S80 (2007-) 
S80 (1998-2006) 
Model Listing by Year
S80 (1998-2006)
2006-Volvo--S80 Vehicle Information 2006 Volvo S80
NHTSA Driver's Crash Rating: 5 of 5
Recall information
2005-Volvo--S80 Vehicle Information 2005 Volvo S80
Original Price: $35,900
NHTSA Driver's Crash Rating: 5 of 5
Recall information
2004-Volvo--S80 Vehicle Information 2004 Volvo S80
Original Price: $37,000
Average Auction Sale: $2,090
NHTSA Driver's Crash Rating: 5 of 5
Recall information
2003-Volvo--S80 Vehicle Information 2003 Volvo S80
NHTSA Driver's Crash Rating: 5 of 5
Recall information
2002-Volvo--S80 Vehicle Information 2002 Volvo S80
Original Price: $49,950
Average Auction Sale: $4,525
Recall information