2012 Hyundai Sonata Hybrid      

Image credit: © Hyundai.