2011 Hyundai Sonata Hybrid

Image credit: © Hyundai.