2012 Honda Civic Hybrid      

Image credit: © Honda.