2012 Hyundai Sonata Hybrid
    

Image credit: © Hyundai.