2012 Hyundai Sonata Hybrid

Image credit: © Hyundai.